PRAVILA NAGRADNE IGRE «BRANDpuls»

Priređivač nagradne igre pod nazivom «BRANDpuls» je «Ipsos Puls» društvo s ograničenom
odgovornošću iz Splita, Šime Ljubića 37, OIB01710734686.
Nagradna igra priređuje se s ciljem promidžbe priređivača i motiviranja ispitanika za
sudjelovanje u istraživanju BRANDpuls.

Članak 2.
U nagradnoj igri sudjeluju ispitanici u istraživanju BRANDpuls koje će se provoditi u 2 vala i to
od 03.03.2014 do 25.06.2013., te od 26.06.2014. do 14.11.2014. Ispitanici u istraživanju će biti
regrutirani metodom slučajnog uzorka.

Članak 3.
Pravila nagradne igre uz navođenje klase, Urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti bit
će objavljena na web stranici priređivača nagradne igre nakon dobivanja suglasnosti
Ministarstva financija.

Članak 4.
Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri pod nazivom «BRANDpuls» imaju svi ispitanici u
istraživanju BRANDpuls. Za sudjelovanje u nagradnoj igri potrebno je ispravno i u potpunosti
ispuniti anketu.

U nagradnoj igri sudjeluju samo uredno ispunjene ankete koje sadrže sve podatke o sudioniku
istraživanja, dakle treba navesti ime i prezime, adresu i broj telefona ispitanika. Agencija Ipsos
Puls zadržava pravo iz istraživanja izbaciti neispravne i nepotpune ankete, čime se gubi pravo
sudjelovanja u nagradnoj igri. Dobitnici će biti izvučeni elektronskim putem iz baze podataka
formirane iz prikupljenih upitnika.

Članak 5.
U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici priređivača sa svojom užom obitelji.

Članak 6.
Fond nagrada sastoji se od:
1. 1 LCD TV ………………………….………………….3.900,00 kuna
2. 25 poklon bonova u iznosu od 250 kuna na potrošačkoj kartici PBZ-a……..6.250,00 kuna
3. 30 majica sa logom «Ipsos Pulsa»………………………..1.500,00 kuna

Ukupna vrijednosti nagradnog fonda iznosi……………11.650,00 kuna
Nagrade nisu zamjenjive za novac.

Članak 7.
Javno izvlačenje nagrada održat će se u prostorijama priređivača na adresi Budmanijeva 1 u
Zagrebu, u 2 kruga.
Prvi krug izvlačenja održat će se 02.07.2014 s početkom u 12 sati. U prvom krugu izvlačenja
sudjeluju sudionici prvog vala istraživanja te će se tom prilikom izvlačiti dobitnici za 13 poklon
bonova (2. nagrada), te za 15 majica sa logom Ipsos Pulsa (3. nagrada)
Drugi krug izvlačenja održat će se 15.12.2014. s početkom u 12 sati. U drugom krugu
izvlačenja sudjeluju sudionici drugog vala istraživanja, te će se tom prilikom izvlačiti dobitnici za
12 poklon bonova (2. nagrada) te za 15 majica sa logom Ipsos Pulsa (3. nagrada).
U završnom izvlačenju za glavnu nagradu sudjeluju sudionici iz oba vala istraživanja te će se
tom prilikom izvlačiti dobitnik za LCD televizor (1. nagrada), Završno izvlačenje za glavnu
nagradu održati će se 15.12.2014. s početkom u 12 sat.

Nagrade će biti izvučene između svih sudionika u istraživanju. U slučaju da izvučena anketa ne
sadrži sve podatke iz članka 4. ovih pravila, bit će izvučena druga.

Ispravnost izvlačenja nadgledat će povjerenstvo u sastavu:
1. Jelena Jakšić
2. Karla Kovač
3. Dean Mikec

koje imenuje direktor društva. O tijeku izvlačenja vodi se zapisnik.
Svi zainteresirani sudionici mogu prisustvovati javnom izvlačenju.

Članak 8.
Imena dobitnika bit će objavljena na web stranici priređivača nagradne igre u roku od osam (8)
dana od dana izvlačenja. Dobitnici nagrada bit će telefonski obaviješteni o dobivenoj nagradi.

Članak 9.
Dobitnicima će nagrade biti dostavljene na kućnu adresu u roku od 30 dana od dana
objavljivanja rezultata na web stranici.

Članak 10.
Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze priređivača nagradne igre prema dobitniku.

Članak 11.
U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene
nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo
sudionika, nepodijeljene ili nepodignute nagrade bit će prodane na javnom natječaju, a
sredstva ostvarena prodajom uplaćena u korist državnog proračuna.

Članak 12.
Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje priređivač nije
odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu
nagradne igre biti obaviješteni putem dnevnog tiska.

Članak 13.
Sudionik koji sudjeluje u nagradnoj igri prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila.
Pravila počinju vrijediti nakon što Ministarstvo financija na njih dade suglasnost i budu
objavljena u dnevnom tisku.

Članak 14.
Priređivač će sukladno članku 10. Pravilnika o priređivanju nagradnih igara u propisanom roku
dostaviti dokaz o izvršenoj uplati u korist Hrvatskoga crvenog križa.

Članak 15.
U slučaju spora između priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski sud u
Zagrebu.

Klasa: UP/I-460-02/14-01/50Ur.broj: 513-07-21-01/14-3
Zagreb, 18. veljače 2014.